Category Archives: 神相全篇卷一

神相全篇第一卷

神相全篇卷一│許負相德器第五

陰陽陶鑄幾般人,陰陽二氣生成分智愚賢不肖幾般。器識緣何分淺深,器者德器識者識量。也有汪洋居臺閣,汪洋喻德量之寬宏臺閣三公元宰之位也。也有輕盈處廟廷,氣驕則輕志滿則盈廟廷朝廷也。