Daily Archives: 2010 年 04 月 21 日

神相全篇卷四│相印堂/相山根/相鼻

山根為孛星,鼻梁上也,宜高不宜低,折,若鼻梁不斜曲而常常瑩潤者,晚年有祿,主男得賢妻,女得賢夫,富貴壽考,若是無肉,與人不足,可宜守善心,不可與交接,山根連額,鼻梁隆隆而起與額平者,主位至三公,山根蹙折,鼻梁蹙小陷折者,主貧乏無成,山根枯暗鼻梁無肉而枯暗者,主與人多不足,山根不陷,主壽,山根斜曲,官災。詩曰:凡人眼下枯無肉,定見妻兒多不足,更及山根肉亦薄,夫妻對面相泣哭。