Monthly Archives: 四月 2013

面相奇書:月波洞中記

面相奇書 月波洞中記

月波洞中記設九成之術以觀之。
一曰精神,二魂魄,三形貌,四氣色,五動止,六行藏,七瞻視,八才智,九德行。

凡精彩分明為一成,魂神慷慨為二成,形貌停穩為三成,
氣色明淨為四成,動止安詳為五成,行藏合義為六成,
瞻視澄正為七成,才智應速為八成,德行可法為九成。

謝小姐神視短斂,聲音尖卷尾音散,語帶遲疑,心田不開。
形貌金型過重,又無配以豪放之聲音,金之反意而生。

面相奇書:神相水鏡集 清 范文園著

面相奇書:神相水鏡集
范文園序(摘取重點)

余一生留意,首著麻衣之說,後會諸論之宗,類輯成編,行世十餘年矣。知相者觀之,不覺心賞神怡,如入山陰道中,有步步引人入勝之妙。蓋宗麻衣十三條例推之,精無不該,粗無不備。

一辨骨格之榮枯,一觀五行之真假。
一看五官六府之成敗,
一取五嶽四瀆之朝拱。

一揣摩頭腦頂額倉庫骨法之就與不就,
一遍求四體肩背腰腹之稱與不稱。

一辨八犬五小合格成局,
一觀手足紋脈之根蒂。

一取氣魄骨力之厚薄,
一辨兩目之有真無真。
一聽聲內之音韻,
一取器量氣度之寬廣隘狹,
一察心地之日好日歹。

審此源流諸說,一一推之,窮通壽夭,十不失一也。
余參究古人之意,會之心得,三十餘載