Tag Archives:

神相全篇卷七│貴賤相法

然而體雖薄而額廣,頭雖偏而氣清,兩目粗大而身滑如苔,及眼迷蒙而聲聞似甕,耳雖似薄起,脣上之覆舟,牙或有尖聳,額中之圓鼓,未易置善惡之論,亦可為富貴之人。