Tag Archives:

神相全編卷六│鬼眼先生相法

三寸長而如田字,官高。列土兩耳大而有輪廓,異寶。盈車上廣下狹,輪翻廓露,身必受苦,錢財不聚。黃光色而有慶,清亮聲而多亨,辨困苦之將來,知災祥而已過,余乃撮其樞要,舉其大綱。